Forretnings- og betalingsbetingelse

    LegepladsManden.dk

    Vi er et Nordjysk firma og vi har det bedst med at, vi taler om tingene og sammen finder en god løsning som passer begge parter.

1. Tilbud

Legepladsmanden.dk ́s tilbud er gældende i 3 måneder fra den på tilbuddet påtrykte dato. Beløb angives altid i danske kroner ekskl. moms. Tilbud omfatter kun transportomkostninger, montage og anlægsarbejde, i det omfang dette udtrykkeligt fremgår af tilbuddet og Legepladsmanden.dk efterfølgende ordrebekræftelse.

Legepladsmanden.dk tager forbehold for, at der ikke inden levering sker væsentlige forøgelser i salgs- og leveringsudgifter uden for Legepladsmanden.dk kontrol.

Alle priser er baseret på normale tilkørsel - og jordbunds forhold, og det forventes at der kan færdes og graves på normal vis. Der tages således forbehold for områder hvor jorden ikke er gravevenlig. Som eks. kan nævnes forurenet jord, skjulte fundamenter, asfalt, byggeaffald, store sten, trærødder, ikke oplyste ledninger, utilsigtet svære tilkørselforhold, samt hvis området har behov for dræn.

Bygherre skal fremskaffe og stille lednings plan til rådighed for Legepladsmanden.dk Monterings arbejde omfatter ikke bortkørsel af jord som op lægges i forbindelse med monteringen. Det skal fremgå af det af Legepladsmanden.dk fremsendte tilbud, hvis anlægsarbejdet indbefatter bortkørsel af jord og retablering af belægning mv.

Hvis ikke andet fremgår af Legepladsmanden.dk tilbud, skal opstillings arealet være ryddet for eventuelt eksisterende produkter og der skal være udgravet et område til faldsand i henhold til DS/EN 1177, inden montørerne ankommer. Ved montage i eksisterende eller ny udlagt faldunderlag, faktureres flytning og tilbagelægning af faldunderlag som ekstraarbejde. Hvis der anvendes maskiner, er eventuel reetablering af området ikke inkluderet. Hvis der er nødvendigt at etablering køreveje i form af køreplader eller lignende til monterings stedet, er dette ikke indeholdt i tilbuddet.

Der skal være tilgang til el og vand. Alle udgiften hertil afholdes af bygherre. De ovenfor nævnte arbejder, ydelser, udgifter og evt. afgifter faktureres som ekstraarbejde og/eller ekstraudgifter. Til beregning herfor anvendes gældende timesats for arbejdsløn, leje af maskiner og udgifter i øvrigt.

2. Accept

Legepladsmanden.dk tilbud accepteres ved accept af fremsendt tilbud via  mail, eller skriftlig  accept af tilbuddet.

3. Ordrebekræftelse

Når Legepladsmanden.dk har modtaget et accept af tilbuddet, sendes en skriftlig ordrebekræftelse til køber. Køber skal hurtigst muligt, og senest 14 dage efter modtagelse af ordrebekræftelsen gøre Legepladsmanden.dk bekendt med eventuelle indsigelser over for ordrebekræftelsens indhold. Sker indsigelsen senere end de ovenfor nævnte 14 dage, er de i ordrebekræftelsen anførte priser og vilkår bindende for parterne. Leveringstider, se venligst; 6. levering og forsinkelser.

4. Betaling

Faktura udstedes straks efter levering er sket! Hvis der med køber er aftalt montering af de leverede produkter, og dette fremgår af en skriftlig accept, sker faktureringen når monteringen er færdiggjort.


Betaling skal ske senest 14 dage efter udstedelse af faktura, og skal ske i overensstemmelse med de anvisninger der fremgår af fakturaen.

Betales det fakturerede beløb ikke rettidigt, beregnes morarenter på 1,5% pr. påbegyndt måned af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen.
Betaling af morarenter afskærer ikke Legepladsmanden.dk fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af betalings pligten måtte medføre.

Hvis leveringen er udskudt på grund af købers forhold, er køber forpligtet til at foretage enhver betaling til Legepladsmanden.dk som om leveringen var sket til aftalt tid.

Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af det fakturerede på grund af reklamation over de leverede produkter eller det udførte arbejde eller andre modkrav i øvrigt.

5. Ejendomsforbehold

Legepladsmanden.dk forbeholder sig ejendomsretten til de solgte produkter, indtil hele den fakturerede købesum for den samlede leverance og ydelser, herunder påløbende renter, er betalt.

6. Levering og forsinkelse

Levering af standard produkter sker, hvis ikke andet er aftalt, 2-6 uger efter køber har modtaget ordrebekræftelsen.Legepladsmanden.dk leverance leveres til købers adresse, eller den adresse som er anført i ordrebekræftelsen. Hvis køber efterfølgende ønsker at ændre afleveringsstedet, forudsætter det at Legepladsmanden.dk ikke derved påføres forøgede udgifter eller væsentlig gene og/eller ulempe.

Hvor der kun sker salg af produkter, sker levering ved overgivelse til køber på købers adresse, eller det i ordrebekræftelsen aftalte afleverings sted. Hvis der både sker salg af produkter og montering, sker levering når montering er færdiggjort på kundens adresse eller det i ordrebekræftelsen aftalte afleveringssted. Såfremt det ønskes kan der aftales en afleverings forretning, som udføres umiddelbart efter at Legepladsmanden.dk har færdigmeldt over for køber. En evt. afleverings forretning har ingen opsættende virkning for betalingen. (se punkt. 4)

Køber er ansvarlig og hæfter for skader og ekstraomkostninger som følge af hærværk som sker i opstillings perioden på kundens adresse eller det aftalte afleveringssted, inden levering til køber er sket. Købers udgifter til transport og forsikring fremgår af ordrebekræftelsen.

​En overskridelse af leveringstiden med 14 dage, skal i enhver henseende anses som rettidig levering. Køber kan af den grund ikke udøve nogen beføjelser over for Legepladsmanden.dk.

Er der aftalt montering og/eller anlægsarbejde, forudsættes dette at arbejdet kan iværksættes straks og uden ophold, på det tidspunkt som er aftalt i ordrebekræftelsen. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt er Legepladsmanden.dk dog berettiget til at foretage montering og/eller anlægsarbejde ad flere omgange.

Påføres montører eller anlægsfolk ventetid, merarbejde eller ekstra kørsel på grund af købers forhold, herunder manglende klargøring af arbejdspladsen, faktureres der særskilt herfor.


Såfremt forsinkelse med leveringen skyldes manglende byggetilladelse, arbejdskonflikter, brand, krig, oversvømmelse, stærk frost og lignende, større maskinskader, indførselsforbud, vareknaphed, indskrænkning hos Legepladsmanden.dk ́s leverandører, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed af force majeure lignende karakter, er Legepladsmanden.dk berettiget til at udskyde eller annullere leveringen. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Legepladsmanden.dk påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket eller annulleret levering.

Køber er berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 1 måned.​

7. Emballage

Legepladsmanden.dk skal påse at produkterne i forbindelse med transporten emballeres forsvarligt, og at det evt. tildækkes indtil levering har fundet sted. Såfremt køber måtte have særlige krav eller ønsker i forbindelse hermed, skal dette meddeles Legepladsmanden.dk skriftligt inden aftalens indgåelse.

8. Købers undersøgelses pligt og reklamation

Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af de af Legepladsmanden.dk leverede produkter Hvis leveringen omfatter at Legepladsmanden.dk har påtaget sig at montere de leverede produkterne, skal køber straks efter at Legepladsmanden.dk har færdigmeldt monteringen, undersøge de færdige produkter.


Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter manglen er eller burde være opdaget give Legepladsmanden.dk skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.


Reklamation for en dellevering berettiger ikke køber til at annullere andre delleveringer.


Legepladsmanden.dk har i tilfælde af mangler en afhjælpnings ret, herunder en om leverings ret. Hvis ikke Legepladsmanden.dk afhjælper manglen inden rimelig tid efter at køber har reklameret over for Legepladsmanden.dk, kan køber kræve afslag i købesummen eller erstatning, hvis betingelserne herfor er opfyldt og ved de begrænsninger, som fremgår af pkt. 10. ansvar for fejl og mangler omfatter ikke fejl og mangler, som er opstået som følge af indgreb og/eller ændringer af det solgte foretaget af tredjemand, naturligt slid, fejlagtig eller skødesløs behandling, overbelastning samt tilsidesættelse af de aftalte/medsendte monterings-/betjeningsforskrifter.


Har køber ikke inden 12 måneder efter levering påberåbt sig manglen over for Legepladsmanden.dk, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

9. Misligholdelse

Ved købers misligholdelse er Legepladsmanden.dk berettiget til at standse yderligere leverings foranstaltninger og indstille eventuelle arbejder og kræve erstatning efter købeloven og almindelige kontraktretlige regler.

10. Ansvars begrænsning

Købers samlede krav over for Legepladsmanden.dk, herunder afslag i købesummen og/eller erstatning som følge af Legepladsmanden.dk levering af produkter og ydelser til køber, er begrænset til og kan ikke overstige fakturabeløbet for de solgte produkter og ydelser.
Legepladsmanden.dk er ikke ansvarlig og hæfter ikke for driftstab, avance tab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen som følge af forsinkelse, eller fejl og mangler ved de solgte produkter eller det udførte arbejde.
Legepladsmanden.dk skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som Legepladsmanden.dk ikke er herre over og ikke er ansvarlig for.
For produktansvar gælder de i dette pkt. 10 anførte ansvars begrænsninger samt den i pkt. 8 anførte 12 måneders reklamationsfrist, medmindre andet følger af ufravigelig dansk lovgivning.

11. Lovvalg og værneting

Dansk ret finder anvendelse ved afgørelsen af enhver tvist mellem parterne. Som værneting for enhver tvist, som udspringer af nærværende aftale, er aftalt Sø - og Handelsretten i København.

12. Generelt

Enhver leverance fra Legepladsmanden.dk finder sted på grundlag af nærværende almindelige forretnings betingelser og er gældende mellem parterne, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle oplysninger om vægt, dimensioner og kvalitet samt tekniske og andre data, der fremgår af Web-side, kataloger, prospekter og anden reklame- og informationsmateriale er vejledende og kun bindende, i det omfang de udtrykkeligt indgår som en del af parternes skriftlige aftale. Legepladsmanden.dk er i øvrigt berettiget til at ændre i specifikationer, hvis dette er påkrævet for at overholde gældende regler og lovkrav, herunder EU-forskrifter, eller hvis afvigelsen er uvæsentlig.​

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig ​LegepladsManden.dk´s nyhedsbrev og modtag nyheder.

​​★ ★ ★ ★ ★

​Vurderet 5 / 5 stjerner på baggrund af mere end 4 anmeldelser på​ Facebook​​​

Kontakt os

Bouet Møllevej 12

9400 Nørresundby

CVR: ​43711512